Forretningsbetingelser

GENERELT

1.1
Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser som Createrz Studio leverer og som kunden til enhver tid har bestilt hos Createrz Studio medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

Ved kunden forstås den person eller det selskab der har indgået aftale med Createrz Studio.

Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Createrz Studio.

1.2

Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Createrz Studio skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail, via Createrz Studios hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

AFTALENS PARTER

Ved parterne forstås kunden og Createrz Studio, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.

l Kunden hæfter for betaling af de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

l Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give Createrz Studio besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til.

Kunden er forpligtet til på Createrz Studio’ forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.

l Oplysninger om adresse, kontaktperson o. lign. afgivet af kunden og registreret af Createrz Studio, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o. lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.

I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er Createrz Studio berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden forpligter sig til at betale for. Createrz Studio er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

YDELSER

3.1.

Createrz Studio påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.

Kræves ydelsen et design forslag, vil der blive fremsendt et design forslag, hvorefter kunden har mulighed for at komme med tilrettelser op til 3 gange, før designet lukkes.

Ønskes der ydereligere tilrettelser, vil der komme et tilrettelsesgebyr på 500 dkk pr. tilrettelse.

Ved aftaleindgåelse faktureres 100 % af løsningens sum.

Ved større projekter over 25.000 dkk vil Createrz Studio fakturere kunden over 3 omgange.

Ved aftaleindgåelse vil der her faktureres 60% af løsningens sum.

Ved afsendelse af det grafiske layout faktureres 30 % af løsningens sum.

De sidste 10 % faktureres ved onlinelæggelse eller senest 30 dage efter afsendelse af det grafiske layout.

Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendig.

3.2.

Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren, der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden www.DK-Hostmaster.dk. Registrering af DK Domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK Domæner.

3.3.

For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.

3.4.

Domæner registreres i kundens navn, med Createrz Studio som befuldmægtiget.

3.5.

Createrz Studio kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

WEB- & MAILHOTEL

Der henvises til Createrz Studio leverandørs forretningsbetingelser.

Disse forretningsbetingelser kan tilgå via https://www.one.com/da/forretningsbetingelser

ANSVAR

5.1.

Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.

5.2.

Kundens brug af ydelser leveret af Createrz Studio foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter Createrz Studio intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via Internettet.

5.3.

Createrz Studio fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre Createrz Studio har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsomt.

5.4.

Createrz Studio er ej heller ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.

Createrz Studios leverandør af webhotel og mailhotel tager dog back-up af systemerne, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud. Dog er Createrz Studio ikke ansvarlig af kvaliteten af back-up’en, herunder om reetablering kan ske uden, at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale.

5.5.

Createrz Studios ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og Createrz Studio. Ligeledes har Createrz Studio ikke pligt til at skulle opgradere evt. software/CM-system indeholdt i løsningens pris, dette kan aftales parterne imellem hvis dette måtte ønskes, dog mod en merpris for kunden.

5.6.

Createrz Studio hæfter ikke, eller og er ansvarlige for eventuelle meromkostninger der måtte komme til ekstern leverandør ifb. med vores leverancer. Er der tilkøbt integration til et tredjeparts program/system, forudsætter dette at der kan kobles op via online tilgang, API eller “stored procedures”. Såfremt at dette ikke er muligt, forbeholder Createrz Studio sig retten til at annullere den specifikke del af ordren, der omhandler “integration” og levere de resterende ydelser i kontrakten såfremt andet er aftalt. Eventuelle omkostninger/meromkostninger forbundet med ERP systemer eller andre systemer, skal direkte afholdes af kunde og ekstern partner.

5.7.

Createrz Studio er ikke ansvarlige eller supportere leverede 3. parts systemer, herunder bl.a. Mailchimp, Microsoft Office 365, NETS, Epay, Sleeknote, booking software m.fl. Al support og rettelse/fejlfinding vil foretages på konsulentbasis.

TREDJEMANDS RETTIGHEDER​

6.1.

Createrz Studio er overfor kunden ansvarlig for at de af Createrz Studio leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder.

Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos Createrz Studio ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.

6.2.

I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller Createrz Studio er Createrz Studio berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for Createrz Studio. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.

6.3.

Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning.

På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af andre computere på Internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og header information, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på Internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

CREATIVE STUDIOS LUKKERET

7.1.

I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt – men ikke kun – pkt. 5 og 6, forbeholder Createrz Studio sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem Createrz Studio og kunden.

Createrz Studio er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.

7.2.

Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.

PRISER OG BETALING

8.1.

Createrz Studio fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses ekskl. moms.

8.2.

Alle Ydelser, konsulenttimer og klippekort faktureres forud og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

8.3.

Createrz Studio forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til hjemmesiden eller markedsføring ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter indgåelse af samarbejdsaftale.

8.4.

I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2 % pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00.

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.

8.5.

Createrz Studio er berettiget til at regulere priserne uden at kunden har mulighed for at opsige aftalen. Dog vil en forøgelse af den aftalte pris indenfor en måned på 12 måneder med mere end 20 % berettige kunden til at opsige aftalen.

VARIGHED, BETALING OG OPSIGELSE

9.1.

Aftalen mellem kunden og Createrz Studio løber 0, 1, 3 el. 6 måneder ad gangen.

Aftalen fornyes automatisk med en ny tilsvarende periode (0, 1, 3 – 6 måneder) i tilfælde af at aftalen ikke opsiges.

Kunden kan til enhver tid skriftlig opsige aftalen, dog senest 1 måned + løbende måned før udløbet af aftalens periode.

Marketingsaftaler, gældende både SEO, Google Ads og Facebook Ads har løbende måned + 0, 1 el. 3 måneders opsigelse.

Aftalen er gældende fra tilbuddets fremsendelse ved kontraktunderskrivelse med tilbagevirkende kraft.

Tilbuddet har en varighed på 7 dage før tilbuddet ikke står ved magt længere.

9.2.

I tilfælde af at kunden opsiger mindre end 1 måned + løbende måned før udløbet af den igangværende aftales periode, fornyes aftalen automatisk med henholdsvis 1, 3 eller 6 måneder og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende aftaleperiode.

9.3.

Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt ved brev eller e-mail af en tegningsberettiget person.

Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. telefon.

9.4.

Createrz Studio er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftligvarsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode.

9.5.

Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er Createrz Studio berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne. Misligholdelse vil medføre nedlukning af alle engagementer, hvorefter sagen vil overgå til retslig proces.

FORCE MAJEURE

Createrz Studio er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Createrz Studio kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, pandemier, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos Createrz Studio eller dets underleverandører.

OVERDRAGELSEN AF AFTALEN

Kunden kan kun med samtykke fra Createrz Studio overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse Createrz Studio er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom Createrz Studio i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde.

Overdragelse af aftalen fra Createrz Studio til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

ÆNDRING AF YDELSERNE

Createrz Studio er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. Createrz Studio tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.

ÆNDRING AF FORRETNINGS BETINGELSER

Createrz Studio kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.

Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretningsbetingelserne til kunden pr. e-mail eller brev.

Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

TVIVSTER OG LOVVALG

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret.

I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Aalborg.

IKRAFTTRÆDELSE

Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 01. jan 2021.